O Nas

G??ównym celem P.P.H.U. JURiDAN jest, aby sta??a si? ona liderem na rynku nie tylko w zakresie realizacji celów handlowych i ekonomicznych, ale tak??e, aby relacje z klientami, partnerami handlowymi oraz pracownikami by??y wzorem do na??ladowania dla innych przedsi?biorstw. D???enie do pozytywnego wyró??niania si? na rynku, postrzegania jako konkurencyjna i nowoczesna, przyjazna pracownikom i ??rodowisku firma oraz generowanie zysku to g??ówne zamierzenia tej??e firmy. Najwa??niejsze warto??ci wyznawane przez firm? JURiDAN to: szacunek wobec jednostki, spo??ecze??stwa i ??rodowiska, pasja i zaanga??owanie w wykonywan? prac?. Aby osi?gn?? zamierzony cel firma skupia si? w swojej strategii na jako??ci wykonywanych produktów. Udaje jej si? to uzyska? poprzez dba??o??? o wysok? jako??? surowca, który nabywany jest bezpo??rednio od rolników. Ponadto zintegrowany system zarz?dzania dba o wysok? kultur? i prawid??owy przebieg procesów produkcyjnych.